altΤο όνομα «Χριστιανοί» το έβαλαν για να μας παραπλανούν, λέγοντας ψέματα ότι είναι Χριστιανοί.

Οι ίδιοι όμως και τα βιβλία τους διδάσκουν άλλα και θα αναφέρουμε  μερικά από τα αναγραφόμενα στα βιβλία τους.

    1.     Στο περιοδικό τους Σκοπιά της 15ης Απριλίου 1985 γράφει: ο Μιχαήλ ο Μεγάλος Άρχοντας, δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ιησού.

    2.     Στο περιοδικό τους Σκοπιά της 1ης Φεβρουαρίου 1991 γράφει: Αξίζει να τιμούμε τον Ιησού Χριστό όχι μόνο επειδή έζησε μία αναμάρτητη ζωή αλλά και επειδή ήταν ένας καλός άνθρωπος.

    3.     Επίσης στο ίδιο τεύχος της Σκοπιάς γράφει: Επιπρόσθετα ο Ιησούς αξίζει τιμή επειδή είναι ο πρώτιστος άγγελος ή αλλιώς αρχάγγελος του Ιεχωβά.

    4.     Στο βιβλίο τους «Πρέπει να πιστεύετε στην Τριάδα», αναφέρεται: ο Ιησούς πάντοτε παρουσιάζεται ως ξεχωριστός και κατώτερος, ένας ταπεινός δούλος του Θεού. Ο Ιησούς ήταν ένα δημιουργημένο όν ακριβώς όπως και οι Άγγελοι.

    5.     Στο βιβλίο «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα» γράφει: Κατόπιν ο Θεός είπε στον Αρχιεργάτη του τον Ιησού, Ας κάμωμεν άνθρωπον, και στο ίδιο βιβλίο στη σελίδα 20 γράφει: την τρίτη ημέρα παραμονής του Ιησού στον τάφο, ο Ιεχωβά τον ανέστη σε από τον θάνατο ως ένα πνευματικό πλάσμα αθάνατο. Για να στερεώσει την πίστη στην ανάσταση ο Ιησούς υλοποιήθηκε με ανθρώπινα σώματα και εμφανίστηκε σε διάφορες περιπτώσεις μία φορά σε 500 και περισσότερους από τους μαθητές του, κανένας από αυτούς ούτε και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει το θαύμα της ανάστασης.

    6.     Στο βιβλίο τους «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον Παράδεισο στη γη» σελ 63, γράφει: Ο Ιησούς ήταν το ισοδύναμο του τέλειου Ανθρώπου Αδάμ.

    7.     Στο περιοδικό τους Σκοπιά της 15 Φεβρουαρίου 1991 γράφει: ο Ιησούς ζωοποιήθηκε κατά το πνεύμα και ότι απέμεινε από το σώμα του χάθηκε με κάποιο τρόπο που δεν μας έχει αποκαλυφθεί.

    8.     Στο περιοδικό τους Σκοπιά της 1 ης Σεπτεμβρίου 1990 γράφει: ο Απόστολος Παύλος δίνει πειστικές αποδείξεις περί αναστάσεως, αλλά αγνοεί εντελώς τα εδάφια του Ματθαίου κζ 52-53.

   9.     Στην αρχή χιλιάδες, αργότερα εκατοντάδες χιλιάδες και τώρα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από την ψεύτικη θρησκεία, ιδιαίτερα από το χριστιανικό κόσμο, καταφεύγοντας στην αγνή λατρεία.

Όταν αναφέρονται σε χρονολογίες δεν λένε προ Χριστού ή μετά Χριστού αλλά προ κοινής χρονολογίας (πκχ) ή μετά κοινής χρονολογίας (μκχ), αποφεύγοντας να αναφέρουν το όνομα του Χριστού.

Προς διευκόλυνση αυτών των κυρίων, παραθέτουμε μερικά εδάφια από την Αγία Γραφή που μαρτυρούν την Θεότητα του Ιησού Χριστού.

1. Ησαϊας θ 6

ότι παιδίον εγενήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν, ού η αρχή εγενήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός,

2. Μαλαχίας γ 1 
Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον αγγελόν μου, και επιβλέψεται οδόν προ προσώπου μου, και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν εαυτού Κύριος, ον υμείς ζητείτε,

3. Ιωάννην α' 1 
Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.

4. Ιωάννης ι΄30 
εγώ και ο πατήρ εν εσμέν.

6. Πράξεις ι΄36 
τον λόγον ον απέστειλε τοις υιοίς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού ούτός εστι πάντων Κύριος

8. Ρωμαίους θ΄ 5 
ων οι πατέρες, και εξ ων ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας αμήν.

9. Εβραίους α΄ 8 
προς δε τον υιόν ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος.

10. Τίτον β΄13

προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

13. Ιούδα α' 4 
παρεισέδυσαν γάρ τινες άνθρωποι, οι πάλαι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα, ασεβείς, την του Θεού ημών χάριν μετατιθέντες εις ασέλγειαν και τον μόνον δεσπότην και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι.